Porifera

Araneosustroma fistulosum Lessovaja, 1970

Type specimen data
GMU 9994-6/149 ,
Synonymy list
1970     Araneosustroma fistulosum Lessovaja sp. nov. — Lessovaja, pp. 81, fig. 2:2