Porifera

Stelodictyon iniquum Bogoyavlenskaya, 1969

Type specimen data
UGM 990/61a ,
Synonymy list
1969     Stelodictyon iniquum sp. nov. — Bogoyavlenskaya, pp. 17, fig. 3:1