Acanthodii

Nostolepis alifera Valiukevičius, 2004

Synonymy list
2004     Nostolepis alifera sp. nov. — Valiukevičius, pp. 121, fig. 1A-L, 2A-D
2005     Nostolepis alifera Valiukevičius, 2004 — Valiukevičius, fig. 3:B
Selection of related publications
Valiukevičius, J. 2005. Silurian acanthodian biostratigraphy of Lithuania. Geodiversitas 27, 3, 349-380.
Valiukevičius, J. 2004. Silurian acanthodian succession of the Lužni-4 borehole (Latvia). Acta Universitatis Latviensis 679, 120-147.
References based on distribution