Acanthodii

Diplacanthus gravis Valiukevičius, 1988

Synonymy list
1988     Diplacanthus gravis Valiukevičius, sp. nov. — Valiukevičius, pp. 80, fig. VIII 1-4
1998     Diplacanthus gravis Valiukevičius — Valiukevičius, pp. 7
2000     Diplacanthus gravis Valiuk. — Mark-Kurik, pp. 316
2016     ?Diplacanthus gravis Valiukevičius, 1988a — Burrow et al., pp. 6
Selection of related publications
Valiukevičius, J. J. 1988. Novye vidy akantodov iz srednego devona Pribaltiki i Belorussii. Paleontologicheski Zhurnal 1988, 2, 80-86.
References based on distribution