Acanthodii

Cheiracanthus crassus Valiukevičius, 1985

Synonymy list
1985     Cheiracanthus crassus sp. nov. — Valiukevičius, pp. 40, fig. VI 3-4; VII 1-2;
1998     Cheiracanthus crassus Valiukevičius — Valiukevičius, pp. 7
2002     Cheiracanthus crassus — Valiukevičius, pp. 36
Selection of related publications
Valiukevičius, J. J. 1985. Akantody narovskogo gorizonta Glavnogo devonskogo polâ.
References based on distribution