Acanthodii

Markacanthus alius Valiukevičius, 1988

Synonymy list
1988     Markacanthus alius Valiukevičius, sp.nov. — Valiukevičius, pp. 85, fig. VIII 5-8
1998     Markacanthus alius Valiukevičius — Valiukevičius, pp. 7
2002     Markacanthus alius — Valiukevičius, pp. 36
Selection of related publications
Valiukevičius, J. J. 1988. Novye vidy akantodov iz srednego devona Pribaltiki i Belorussii. Paleontologicheski Zhurnal , 2, 80-86.
References based on distribution