Trilobita

Apatokephalus dactylotypos Ebbestad, 1999