Trilobita

Pogerbovites volborthy (Schmidt, 1907)

Synonymy list
1907     Niobe volborthi sp. nov. — Schmidt