Trilobita

Rhombampyx simonkovensis (Balashova, 1966)