Trilobita

Megistaspis (Megistaspis) planilimbata (Angelin, 1854)

Synonymy list
1898     Megalaspis planilimbata Ang. — Schmidt, pp. 38