Trilobita

Megistaspis lawrowi (Schmidt, 1898)

Synonymy list
1898     Megalaspis Lawrowi m. — Schmidt, pp. 41
1906     Megalaspis Lawrowi — Schmidt, pp. 61, fig. 6:7
1960     Megistaspis lawrowi (Schmidt, 1906) — Bohlin, pp. 168