Trilobita

Niobella plana Balashova, 1976

Synonymy list
1976     Niobella plana n. sp. — Balashova, pp. 125, fig. 34:8; 38:4-7