Osteichthyes

Paraglyptolepis karksiensis Vorobyeva, 1987

Type specimen data
Synonymy list
1987     Paraglyptolepis karksiensis Vorobyeva, sp. nov. — Vorobyeva, pp. 77,78, fig. 8:1-3
2004     Paraglyptolepis karksiensis Vorobyeva, 1987 — Vorobyeva, pp. 354
Selection of related publications
Vorobyeva, E. I. 1987. Porolepidnaâ kisteperaâ ryba iz srednego devona Èstonii. Paleontologicheski Zhurnal 1, 76-85.
References based on distribution