Echinodermata

Protocrinites yakovlevi Hecker et Hecker, 1957

Synonymy list
1957     Protocrinites yakovlevi sp. nov. — Hecker et Hecker, pp. 274, fig. 1-4
Selection of related publications
Hecker, E. L., Hecker, R. F. 1957. O novom vide roda Protocrinites Eichwald. Ežegodnik Vsesoûznogo Paleontologičeskogo Obŝestva XVI, 274-279.
References based on distribution