Ostracoda

Longiscula ovata Neckaja, 1966

Synonymy list
1966     Longiscula ovata sp. n. — Neckaja, pp. 56, fig. 10:2
1983     Longiscula ovata Neckaja — Meidla, pp. 54
1993     Longiscula ovata Neckaja — Meidla, pp. 296, fig. 3.5-3.6
1996     Longiscula ovata Neckaja, 1966 — Meidla, pp. 118, fig. 24:8
Selection of related publications
Meidla, T. 1996. Late Ordovician Ostracodes of Estonia. Fossilia Baltica 2.
Meidla, T. 1993. The ostracode genus Longiscula Neckaja, 1958 in the Ordovician of the East Baltic. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen 188, 3, 289-303.
Neckaja, A. I. 1966. Ostrakody ordovika i silura SSSR (semejstva Schmidtellidae, Rectellidae, Longisculidae i nekotorye novye vidy drugih semejstv). Trudy VNIGRI 251, 1-103.
References based on distribution