Bradoriida

Konicekion kundaensis Melnikova, 1987

Synonymy list
1987     Konicekion kundaensis Merlnikova, sp. nov. — Melnikova, pp. 130, fig. 1m
Selection of related publications
Melnikova, L. M. 1987. Bradoriidy iz tiskreskoj svity (nižnij kembrij) Èstonii. Paleontologicheski Zhurnal 1, 128-131.
References based on distribution