Ostracoda

Gotlandina caudica (Neckaja, 1966)

Synonymy list
1966     Steusloffina? caudica Neckaja, sp. n. — Neckaja, pp. 60, fig. 8:5
1992     Gotlandina caudica (Neckaja) — Sidaravičiene, pp. 204, fig. 53:5-7
1992     Gotlandina ariogalina sp. n. — Sidaravičiene, pp. 203-204, fig. 53:1-4; 56:10-11
1996     Gotlandina caudica (Neckaja, 1966) — Meidla, pp. 105, fig. 21:2-3
Selection of related publications
Meidla, T. 1996. Late Ordovician Ostracodes of Estonia. Fossilia Baltica 2.
Sidaravičiene, N. 1992. Ordovician ostracods of Lithuania.
Neckaja, A. I. 1966. Ostrakody ordovika i silura SSSR (semejstva Schmidtellidae, Rectellidae, Longisculidae i nekotorye novye vidy drugih semejstv). Trudy VNIGRI 251, 1-103.
References based on distribution