Ostracoda

Hesslandella unica (Sarv, 1959)

Synonymy list
1993     Hesslandella unica — Schallreuter, pp. 94