Cephalopoda

Adamsoceras holmi (Troedsson, 1926)

Synonymy list
1926     Ormoceras holmi — Troedsson, pp. 103, fig. 61:2; 62:1-3
1955     Ormoceras holmi Troedsson, 1926 — Balashov, pp. 47, fig. IV2a-b
1999     Adamsoceras holmi (Troedsson) — King, fig. Fig. 4A-B
Selection of related publications
Balashov, Z. G. 1955. Nekotorye novye rody i vidy nautiloidej ordovika Pribaltiki. Voprosy paleontologii II, 45-54.
References based on distribution