Cephalopoda

Cochlioceras angustiseptatum Balashov, 1955

Synonymy list
1955     Cochlioceras angustiseptatum sp. nov. — Balashov, pp. 58, fig. tabl:6a-c
Selection of related publications
Balashov, Z. G. 1955. Semejstvo Cochlioceratidae nom. nov.. Voprosy paleontologii II, 55-60.
References based on distribution