Echinodermata

Asterocrinus muensteri Eichwald, 1840

Synonymy list
1840     Asterocrinus münsteri m. — Eichwald, pp. 195
1860     Asterocrinus münsteri — Eichwald, pp. 189
1964     Asterocrinus münsteri Eichwald, 1860 — Yeltyschewa, pp. 60-61, fig. I 23-28; IV 20
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1964. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (nižnij ordovik). Voprosy paleontologii IV, 59-82.
References based on distribution