Cephalopoda

Cameroceras paldiskiense Balashov, 1968

Synonymy list
1968     Cameroceras paldiskiense Balashov, sp. nov. — Balashov, pp. 101, fig. V 5
Selection of related publications
Balashov, Z. G. 1968. Ordovician Endoceratids from Soviet Union.