Cephalopoda

Cameroceras kuckersense Balashov, 1968

Synonymy list
1968     Cameroceras kuckersense Balashov, sp. nov. — Balashov, pp. 108, fig. XII 1-3
Selection of related publications
Balashov, Z. G. 1968. Èndoceratoidei ordovika SSSR.