Cephalopoda

Rossicoceras Balashov, 1961

Selection of related publications
Balashov, Z. G. 1968. Èndoceratoidei ordovika SSSR.