Cephalopoda

Rossicoceras depressum Balashov, 1968

Synonymy list
1968     Rossicoceras depressum Balashov, sp. nov. — Balashov, pp. 113, fig. IX 5; XVI 1-4; XVII 1,2
Selection of related publications
Balashov, Z. G. 1968. Èndoceratoidei ordovika SSSR.