Species

Paracyclendoceras aluverense Balashov, 1968

Synonymy list
1968     Paracyclendoceras aluverense Balashov, sp. nov. — Balashov , pp. 119, fig. XX 4
Selection of related publications
Balashov, Z. G. 1968. Èndoceratoidei ordovika SSSR. pp. 1-277. Izdatel'stvo Leningradskogo Universiteta.
Loading...
Classification
References based on distribution