Cephalopoda
Genus

Lobocyclendoceras Balashov, 1968

Selection of related publications
Balashov, Z. G. 1968. Èndoceratoidei ordovika SSSR. pp. 1-277. Izdatel'stvo Leningradskogo Universiteta.
Loading...
References based on distribution