Cephalopoda

Tallinoceras nechatuense Balashov, 1968

Synonymy list
1968     Tallinoceras nechatuense Balashov, sp. nov — Balashov, pp. 137, fig. XXXIV 1
Selection of related publications
Balashov, Z. G. 1968. Èndoceratoidei ordovika SSSR.
References based on distribution