Cephalopoda
Order

Dissidoceratida Zhuravleva, 1964