Cephalopoda

Dideroceras popovkense Balashov, 1968

Synonymy list
1968     Dideroceras popovkense Balashov, sp. nov. — Balashov, pp. 141, fig. XXXVIII 3-4
Selection of related publications
Balashov, Z. G. 1968. Èndoceratoidei ordovika SSSR.