Cephalopoda
Species

Dideroceras popovkense Balashov, 1968

Synonymy list
1968     Dideroceras popovkense Balashov, sp. nov. — Balashov , pp. 141 , fig. XXXVIII 3-4
Selection of related publications
Balashov, Z. G. 1968. Èndoceratoidei ordovika SSSR. pp. 1-277. Izdatel'stvo Leningradskogo Universiteta.
Loading...
References based on distribution