Echinodermata

Porcunicrinus Yeltyschewa, 1971

Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S., Sizova, Y. N. 1971. Ontogenetičeskie izmeneniâ steblej nekotoryh paleozojskih krinoidej (Columnals - stebli morskih lilij). Voprosy paleontologii VI, 33-40.
References based on distribution