Echinodermata

Porcunicrinus octonarius Yeltyschewa, 1971

Synonymy list
1971     Porcunicrinus octonarius Yeltyschewa sp. nov. — Yeltyschewa et Sizova, pp. 34-36, fig. I 1-12
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S., Sizova, Y. N. 1971. Ontogenetičeskie izmeneniâ steblej nekotoryh paleozojskih krinoidej (Columnals - stebli morskih lilij). Voprosy paleontologii VI, 33-40.
References based on distribution