Echinodermata

Cothurnocystidae Bather, 1913

Selection of related publications
Rozhnov, S. V. 1990. A new representative of classis Stylophora (Echinodermata). Paleontologicheski Zhurnal 4, 37-48.