Echinodermata

Babinocystis dilabidus Rozhnov, 1990

Synonymy list
1990     Babinocystis dilabidus Rozhnov, sp. nov. — Rozhnov, pp. 42, fig. III 1-9
Selection of related publications
Rozhnov, S. V. 1990. A new representative of classis Stylophora (Echinodermata). Paleontologicheski Zhurnal 4, 37-48.