Ostracoda

Hallatia Kay, 1934

Selection of related publications
Neckaja, A. I. 1973. Ostrakody ordovika i silura SSSR.
Abushik, A. F., Ljubimova, P. S., Mandelstam, M. I., Neckaja, A. I., Pozner, V. M., Polenova, E. M., Samoilova, R. B., Smirnova, R. F.,Schneider, G. F., Tilkina, K. F. 1958. Novye rody i vidy ostrakod. Trudy VNIGRI 115, 232-287(301). Mikrofauna SSSR, Sbornik IX, Voprosy sistematiki i opisanie novyh vidov, rodov i podsemejstv foraminifer i ostrakod, pp. 232-287(301).
References based on distribution