Echinodermata

Glyptocrinus elegans (Yeltyschewa, 1960)

Synonymy list
1960     Pentagonocyclicus elegans Yeltyschewa sp. n. — Yeltyschewa, pp. 20, fig. IV 9-12
1986     Glyptocrinus elegans (Yeltyschewa, 1960) — Stukalina, pp. 72
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S., Sizova, Y. N. 1971. Ontogenetičeskie izmeneniâ steblej nekotoryh paleozojskih krinoidej (Columnals - stebli morskih lilij). Voprosy paleontologii VI, 33-40.
References based on distribution