Echinodermata

Schizocrinus nodosus Hall, 1847

Synonymy list
1847     Schizocrinus nodosus (n. sp.) — Hall, pp. 81, fig. 27:1
1966     Schizocrinus aff. nodosus — Yeltyschewa, pp. 56, fig. I 18,19
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1966. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (srednij ordovik). Voprosy paleontologii V, 53-70.
References based on distribution