Echinodermata

Equitanicrinus equitans (Yeltyschewa, 1966)

Synonymy list
75     Pentagonocyclicus equitans Yeltyschewa, 1966 — Stukalina
1966     Pentagonocyclicus equitans Yeltyschewa, sp. nov. — Yeltyschewa, pp. 62, fig. I 10-12
2000     Equitanicrinus equitans — Stukalina, pp. 56
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1966. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (srednij ordovik). Voprosy paleontologii V, 53-70.
References based on distribution