Ostracoda

Beyrichia (Beyrichia) snoderiana Martinsson, 1962

Synonymy list
1962     Beyrichia (Beyrichia) snoderiana — Martinsson, pp. 279-281, fig. 148-150
1967     Beyrichia (Beyrichia) snoderiana Martinsson, 1962 — Gailite et al., pp. 130, fig. 9:8
Selection of related publications
Gailite, L. K., Rybnikova, M. V., Ulst, R. Ž. 1967. Stratigrafiâ, fauna i usloviâ obrazovaniâ silurijskih porod Srednej Pribaltiki.
Martinsson, A. 1962. Ostracodes of the Family Beyrichiidae from the Silurian of Gotland. The Bulletin of the Geological Institutions of Uppsala 41, 1-369.
References based on distribution