Ostracoda

Neobeyrichia incerta Gailite, 1967

Synonymy list
1964     Neobeyrichia cf. buchiana — Martinsson, pp. 137-138, fig. 6
1967     Neobeyrichia incerta Gailite sp. nov. — Gailite et al., pp. 137, fig. 10:5
1972     Neobeyrichia incerta Gailite — Pranskevičius, pp. 85-86, fig. 12:2,3
Selection of related publications
Pranskevičius, A. 1972. South Baltic Silurian Ostracoda.
Gailite, L. K., Rybnikova, M. V., Ulst, R. Ž. 1967. Stratigrafiâ, fauna i usloviâ obrazovaniâ silurijskih porod Srednej Pribaltiki.
References based on distribution