Ostracoda

Nodibeyrichia gotlandica (Kiesow, 1888)

Synonymy list
1888     Beyrichia tuberculata var. gotlandica — Kiesow, pp. 4, fig. 1:1
1962     Calcaribeyrichia tuberculata var. gotlandica Kiesow, 1888 — Martinsson, pp. 29; 326-327, fig. 8C
1967     Nodibeyrichia gotlandica (Kiesow), 1888 — Gailite et al., pp. 141, fig. 10:10a-c
Selection of related publications
Gailite, L. K., Rybnikova, M. V., Ulst, R. Ž. 1967. Stratigrafiâ, fauna i usloviâ obrazovaniâ silurijskih porod Srednej Pribaltiki.
References based on distribution