Ostracoda
Genus

Thlipsura Jones et Holl, 1869

Selection of related publications
Rubel, M., Sarv, L. 1996. Reconstruction and use of the succession of East Baltic Silurian ostracodes. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Geology 45, 4, 177-188. DOI:10.3176/geol.1996.4.01
Abushik, A. F., Moisseeva, T. I. 1986. Silurijskie flipsuridy i konvengertnye vidy longiskulid (Ostracoda) Ukrainy i Belorussii.Novyie i maloizvestnye vidy iskopaemykh životnyh i rastenij Belorussii , pp. 22-33. Nauka i Tekhnika.
Krandijevsky, V. S. 1968. Reviziâ semejstva Thlipsuridae Ulrich (Ostracoda).Paleontology and Stratigraphy of the Lower Paleozoic of Volyn-Podola , pp. 63-79. Naukova Dumka.
Gailite, L. K., Rybnikova, M. V., Ulst, R. Ž. 1967. Stratigrafiâ, fauna i usloviâ obrazovaniâ silurijskih porod Srednej Pribaltiki. pp. 1-304. Zinatne.
Loading...
References based on distribution