Echinodermata

Cyclocyclicus ungulatus Yeltyschewa, 1966

Synonymy list
1966     Cyclocyclicus ungulatus sp. nov. — Yeltyschewa, pp. 65, fig. III 6
1986     Cyclocyclicus ungulatus — Stukalina, pp. 89
1989     Cyclocyclicus (col) ungulatus Yeltyscheva, 1966 — Donovan, pp. 103
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1966. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (srednij ordovik). Voprosy paleontologii V, 53-70.
References based on distribution