Echinodermata

Herpetocystis vajgatschensis (Yeltyschewa et Stukalina, 1963)

Synonymy list
1966     Trigonocyclicus vajgatschensis Yelt. et Stukal. 1963 — Yeltyschewa, pp. 57, fig. III 9-11
1985     Herpetocystis vajgatschensis (Yelt. et Stuk., 1963) — Stukalina, pp. 177, fig. I 1,2
1986     Herpetocystis vajgatschensis (Yelt. et Stuk.) — Hynda, pp. 75
1989     Trigonocyclicus vajgatschensis Yeltysheva et Stukalina, 1963 — Donovan, pp. 87
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1966. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (srednij ordovik). Voprosy paleontologii V, 53-70.
References based on distribution