Echinodermata

Crenatocrinus biplex (Eichwald, 1860)

Synonymy list
1860     Poteriocrinus biplex — Eichwald, pp. 162
1860     Poteriocrinus biplex — Eichwald, fig. XXXI 22
1964     Pentagonocyclicus biplex (Eichwald), 1860 — Yeltyschewa, pp. 71, fig. III 12-14, IV 21
1980     Pentagonocyclicus biplex — Hynda, pp. 67, fig. 6,7,8
1986     Crenatocrinus biplex (Eichwald, 1860) — Hynda, pp. 102, fig. XVI 9-12
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1964. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (nižnij ordovik). Voprosy paleontologii IV, 59-82.
References based on distribution