Echinodermata

Sphenocrinus obtusus Eichwald, 1860

Synonymy list
1860     Sphenocrinus obtusus — Eichwald, pp. 190
1964     Sphenocrinus obtusus Eichwald,1860 — Yeltyschewa, pp. 61, fig. II 1-8; IV 25
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S. 1964. Stebli ordovikskih morskih lilij Pribaltiki (nižnij ordovik). Voprosy paleontologii IV, 59-82.