Ostracoda

Neckajatia lata (Neckaja, 1958)

Synonymy list
1958     Altha lata — Neckaja, pp. 358, fig. 1:10-13
1967     Altha lata — Gailite, pp. 168, fig. 13:11
1972     Altha lata Neckaja — Pranskevičius, pp. 95-96, fig. 17:1-2
1974     Neckajatia lata — Schallreuter
Selection of related publications
Pranskevičius, A. 1972. South Baltic Silurian Ostracoda.
Neckaja, A. I. 1958. Novye vidy i rody ostrakod iz ordovika i silura severo-zapada Russkoj platformy. Trudy VNIGRI 115, 349-373. Mikrofauna SSSR, Sbornik IX, Voprosy sistematiki i opisanie novyh vidov, rodov i podsemejstv foraminifer i ostrakod, pp. 349-373.
References based on distribution