Ostracoda

Arcuaria Neckaja, 1958

Selection of related publications
Neckaja, A. I. 1973. Ostrakody ordovika i silura SSSR.
Pranskevičius, A. 1972. South Baltic Silurian Ostracoda.
Neckaja, A. I. 1958. Novye vidy i rody ostrakod iz ordovika i silura severo-zapada Russkoj platformy. Trudy VNIGRI 115, 349-373. Mikrofauna SSSR, Sbornik IX, Voprosy sistematiki i opisanie novyh vidov, rodov i podsemejstv foraminifer i ostrakod, pp. 349-373.