Ostracoda

Arcuaria sineclivula Neckaja, 1958

Synonymy list
1958     Arcuaria sineclivula — Neckaja, pp. 368, fig. 3:7-9
1972     Arcuaria sineclivula Neckaja — Pranskevičius, pp. 145-146, fig. 31:1
Selection of related publications
Pranskevičius, A. 1972. South Baltic Silurian Ostracoda.
Neckaja, A. I. 1958. Novye vidy i rody ostrakod iz ordovika i silura severo-zapada Russkoj platformy. Trudy VNIGRI 115, 349-373. Mikrofauna SSSR, Sbornik IX, Voprosy sistematiki i opisanie novyh vidov, rodov i podsemejstv foraminifer i ostrakod, pp. 349-373.
References based on distribution