Echinodermata

Glyptocrinus elegans jaani Yeltyschewa, 1975

Synonymy list
1975     Glyptocrinus elegans jaani Yeltychewa, subsp. nov — Yeltyschewa, pp. 127, fig. II 1-7
Selection of related publications
Yeltyscheva, R. S., Sizova, Y. N. 1971. Ontogenetičeskie izmeneniâ steblej nekotoryh paleozojskih krinoidej (Columnals - stebli morskih lilij). Voprosy paleontologii VI, 33-40.
References based on distribution